Contact

Shandong Xiangchi Jianyuan Bio-Tech Co., Ltd 

172 Bocheng Wu road, Boxing, Shandong, China

Tel: +86-543-2617618

Fax: +86-543-2617786

Email:info@hfcs.net.cn


Qingdao Office:

Tel:+86-532-55760118

Fax:+86-532-55760576


Philippine Office:

Tel:+63-9175784027

Email:mel@hfcs.net.cn

 

Leave a message:

Find us on map