Contact

Shandong Xiangchi Jianyuan Bio-Tech Co., Ltd 

151 Bocheng Wu road, Boxing, Shandong, China

Tel: +86-13070817161

Fax: +86-543-2617786

Email:jw@hfcs.net.cn


Qingdao Office:

Tel:+86-532-55760118

Fax:+86-532-55760576 

Leave a message:

Find us on map